Maatwerk in analgesie, sedatie , delier management en mobilisatie bij intensive care patiënten

LET OP! Accreditatietermijn voor deze e-learning is verlopen.

Doel:

Deze e-learning is bedoeld om u bekend te maken met de middelen die gebruikt worden, en de werkwijze voor analgesie, sedatie, delier management en mobilisatie bij intensive carepatiënten. Desgewenst is er de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in de materie door te klikken of de aan de e-learning toegevoegde links naar literatuur.

Pijn, angst en ongemak dienen bij IC-patiënten zo veel mogelijk voorkomen te worden. Deze kunnen tot stress en een verhoogde tonus van het sympathische zenuwstelsel leiden, met een toename van de zuurstofconsumptie van organen en weefsels als gevolg. Bij patiënten met onvoldoende reserves kan dit storingen van vitale functies verergeren of onderhouden.

Pijn, angst en ongemak kunnen verdere maatregelen in het herstelproces in de weg staan, zoals het mobiliseren en ontwennen van de beademing. Pijn, angst en ongemak kunnen daarnaast, samen met het onderliggend lijden, leiden tot delier. Delier geeft een verhoogde mortaliteit bij IC-patiënten en kan het leiden tot ontwikkeling van een posttraumatisch stress syndroom.

Oversedatie (te veel en onnodig langdurige sedatie) leidt tot langere beademings- en IC-opnameduur, verhoogde mortaliteit en morbiditeit. Analgesie en sedatie op de ICU volgen het concept van “patient-oriented goal directed sedation” (aangepast aan de individuele patiënt, doelmatig) onder toepassing van evaluatie scores voor pijn, sedatie, delier, mobiliseerbaarheid.

Leerdoelen:

Na het volgen van de e-learning zijn de volgende leerdoelen bereikt:

  • De cursist weet wat sedatie inhoud
  • De cursist weet welke middelen en technieken er beschikbaar zijn en wat de voor- en nadelen van deze technieken zijn
  • De cursist kan het niveau van sedatie op een adequate manier scoren, vastleggen en vervolgen
  • De cursist kent de verschillende mogelijkheden van pijnstilling op de IC, en kent de voor en nadelen van de verschillende opties
  • De cursist weet wat een delier is
  • De cursist weet met welke middelen een delier behandeld kan worden
  • De cursist kent de diverse scoringssystemen om een delier vast te kunnen stellen
  • De cursist kent de behandeling van een delier en kan verschillende preventie technieken toepassen

Werkwijze:

De e-learning vangt aan met een starttoets waarbij u geen feedback krijgt op de gegeven antwoorden, bedoeld om enig inzicht te krijgen in het kennisniveau voor aanvang van de e-learning. Het is niet nodig dat u zich hiervoor voorbereid, daar het doel van de training het leren is. Aansluitend volgt u dan ook de training die bestaat uit theorie alsmede een drietal praktische casussen met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond sluit u de e-learning af met een eindtoets. Om accreditatie te kunnen aanvragen dient u minimaal 70% van de vragen goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.

U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.

Tijdsduur:

Het doorlopen van deze e-learning zal 2 uur in beslag nemen, afhankelijk van uw kennisniveau. Achtereenvolgens bespreekt de e-learning de volgende onderwerpen: sedatie,  analgesie, mobilisatie en delier. Bij elk van deze onderwerpen worden mogelijke scoringssystemen en te gebruiken middelen besproken. Tussen de theoretische achtergronden van deze hoofdonderwerpen door treft u casusbeschrijvingen aan. Deze zijn bedoeld om u op een interactieve manier kennis te laten maken met concrete probleemstellingen bij de analgo-sedatie, deliermanagement en mobilisatie van ICU patiënten. De casus bevatten aanvullende achtergrondinformatie, meerkeuzevragen en feedback van experts. 

Disclosure:

Prof. dr. W.N.K.A. van Mook: geen belangenverstrengelingen
Drs. J.F.H. Ubben: Geen belangenverstrengelingen

Lessons allow teachers to assess students and provide slideshows with course content and/or questions.

PECourseID: 
333606